WP 1 Future research

lead by Dr. Jari Kaivo-Oja, University of Turku (UTU).
[email protected]
+358 41 753 0244
Blog posts: mfg40.fi/blogs

Regionalised-manufacturing-baseline-scenarios-for-Finland 2035

 

 

MFG4.0-hanke laajasti esillä AMIEDU:n järjestämillä AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivillä Helsingissä

AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivien 2019 yleisenä teemana ja haasteena oli teknologinen murros. MFG 4.0 -hanke oli esillä päivien avauksessa, keynotessa ja teemaryhmäesityksessä.

Tutkijatohtori Maarit Viroilainen

Päivien avauspuheenvuorossa torstaina 14.11. MFG4.0-projektin tutkijatohtori Maarit Virolainen toi esille digitalisoitumisen jo arjessa selviytymiseen tuomat aikuisten jatkuvan oppimisen haasteet, kuten eri elämänalueille ulottuvat mobiiliteknologiset ratkaisut. Hän pyrki myös yhdysvaltalaistutkijoiden malllinnusta höydyntäen selittämään, miksi teknologisen murroksen tuomien osaamistarpeiden ennakointitulokset poikkeavat toisistaan maittain ja alueittain; yhtäältä eri maiden tuotanto- ja koulutusrakenteet eroavat toisistaan. Toisaalta informaatio olemassa olevasta osaamisreservistä ja aluetason työvoiman kehitysmahdollisuuksista, sekä yritysten investointisuunnitelmista on puutteellista. Lisäksi alueiden välistä ja sisäistä liikkuvuutta on vaikea ennustaa, koska siihen vaikuttavat poliittiset toimenpiteet ja yksilöiden urasuunnitelmat. Siksi tarvitaan paikallista koulutuksen ja työelämän yhteistyötä sekä suomalaista ennakointitutkimusta ja -suunnittelu ja laajaa yhteiskunnnalista keskustelua.

Teknologian osaamistarpeisiin tuomaan haasteeseen vastaamiseksi koulutustutkimuksessa on tutkittu viime vuosikymmeninä erityisesti monialaisia ja yleisvalmiuksia ja ns. 21. vuosisadan taitoja, kuten uran- ja elämänhallintataidot, kriittisen ajattelun taidot, ongelmanratkaisutaidot, viestintä ja kommunikaatio, yhteistyö, luovuus ja innovointi, aloitteellisuus ja oman toiminnan ohjaus, monilukutaito: tiedonhaku, uudet mediat, tiedon luotettavuuden arviointi, ja genrejen tunnistaminen. Lisäksi viime vuosina on korostettu yhä enemmän tunnetaitojen, -älyn ja soft skillsien hallintaa. Alakohtaisesti näiden tulisi yhdistyä substanssiosaamisen ja tulla haltuun sen opiskelun ohessa.

Tutkimusjohtaja, dosentti Jari Kaivo-oja

Tutkimusjohtaja, dosentti Jari Kaivo-oja MFG4.0-hankkeesta piti puolestaan Key Note – esitelmän AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivillä 2019 perjantaina 15.11.2019. Key Note-alustus herätti aktiivista keskustelua tilaisuuteen osallistuneiden aikuiskoulutuksen asiantuntijoiden keskuudessa.

Dosentti Jari Kaivo-oja toi esitelmässään esille seuraavanlaisia näkökulmia teknologian murroksen ja työelämän muutosten koulutukselle tuomiin haasteisiin vastaamiseksi :

  • Aika-tila-materiaalit –ulottuvuuksien hallinta (8 eri digitaalista skenaariota ja ”todellisuutta”, muodostavat omat digitaaliset osaamisalueensa)
  • Strategisesti hallittu MOOC – koulutuspalvelutuotanto (tarve kehittää MOOC-strategioita, jopa koulutusohjelmia)
  • Opetusrobotit ja opetuscobotit olisi hyvä ottaa laajemman kehittämistyön kohteeksi Suomessa (pilotointi ja kokeilutoiminta)
  • Teollisuutta tukevien Digital Twin – oppimisohjelmien kehittäminen tieteellisen tutkimuksen pohjalta
  • Pelillinen koulutus, pelilliset koulutusohjelmat
  • Kielikoulutus ja matematiikan koulutus: omat räätälöidyt digitaalisen oppimisen lähestymistavat tarvitaan
  • Itsearviointi ja sen metodologinen kehittäminen digitaalisessa oppimisessa ja pedagogiassa
  • Täydennyskoulutus ja tiedonhallinta digitaalisen oppimisen T&K -kehitystyössä on tärkeää (uudet metodit ja työkalut omaksuttava ketterästi)
  • Yhteydet työelämään erittäin tärkeitä: Teollisuus 4.0- ja Valmistus 4.0 -kehitys yrityksissä ja digitalisaatiohaasteet, testaus ja tuloksellisuuden arviointi käytännössä korostuvat
  • Digital Divide-ongelmien vahva tiedostaminen, lineaarinen ajattelu ei toimi, vaan täytyy kohdata ongelmia ja ratkaista niitä yhdessä (ns. sense making-sense giving- toiminta).

Nämä oppimisen ja koulutuksen uudet haasteet edellyttävät laajaa yhteistyötä koko suomalaisessa koulutuskentässä. Teknologisessa murroksessa voimme oppia erittäin paljon toisiltamme, korosti dosentti Jari Kaivo-oja.

Tutkimuspäivien toisena päivänä kuultiin myös MFG 4.0 -hankkeen tutkijoiden esitys
“Ammatillinen koulutus, teknologiset ongelmanratkaisutaidot ja sosiaalinen osallistuminen: tuloksia PIAAC-aineistosta” (tekijät: Maarit Virolainen, Juhani Rautopuro, Hanna Nygren, Raija Hämäläinen, Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto). Alustavista tuloksista kiinnostavaa oli osallistumismahdollisuuksien ja teknologian oppimisen informaalisten resurssien, sosiaalisten verkostojen, näkökulmasta erityisesti, kuinka toisen asteen yleissivistävän tai ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen suorittaneiden luottamus toisiin ihmisiin oli korkeampi kuin vain peruskoulun suorittaneiden luottamus.

Myös käsitys poliittisista vaikutusmahdollisuuksista oli positiivisempi ja aktiivisuus yhdistystoiminnassa oli yleisempää tällä ryhmällä verrattuna vain peruskoulun päättäneisiin. Tuloksista voi päätellä, että koulutus on sidoksissa myös informaalin oppimisen mahdollisuuksiin sosiaalisissa verkostoissa.

Amiedu (nyk. Taitotalo) järjesti tilaisuuden yhteistyössä Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry:n kanssa.

MFG4.0 Presentations at the July international conference Knowledge Management in Organisations (KMO2019)

Mikkel Stein Knudsen Project Researcher, Finland Futures Research Centre, University of Turku

In the middle of the Finnish summer, the Finnish MFG 4.0 research team of Finland Futures Research Centre contributed to the annual international Knowledge Management in Organisations-conference which this year was held in Zamora, Spain. MFG 4.0-researchers presented two papers, chaired a special session, and acted as part of the conference organizing committee.

In July 19, MFG4.0 work package leader
Dr. Jari Kaivo-oja and researcher Mikkel Stein Knudsen (both Finland Futures Research Centre, University of Turku) represented the project at the annual Knowledge Management in Organisations-conference with topics highly relevant for MFG 4.0 research challenges.

The MFG 4.0 presented two papers, one a conceptual paper on Digital Twins and one on a bibliographic study of emerging technologies enabling Manufacturing 4.0.
 

Conference papers were:

Jari Kaivo-oja, Osmo Kuusi, Mikkel Stein Knudsen & Theresa Lauraeus (2019) Digital Twins Approach and Future Knowledge Management Challenges: Where We Shall Need System Integration, Synergy Analyses and Synergy Measurements?

Mikkel Stein Knudsen, Jari Kaivo-oja & Theresa Lauraeus (2019) Enabling Technologies of Industry 4.0 and Their Global Forerunners: An Empirical Study of the Web of Science Database.

Both contributions were published in high profile series of the Springer, Conference proceedings. Knowledge Management in Organizations, 14th International Conference, KMO 2019, Zamora, Spain, July 15–18, 2019, Proceedings. See MORE

More about the event

Notes from MFG4.0-workshop: Dos and Don’ts of Big Data for Foresight

Mikkel Stein Knudsen, Project researcher Manufacturing 4.0, Finland Futures Research Centre, University of Turku

Organisations today, whether public or private, are trying to figure out how to capture new opportunities through application of Big Data. For forward-looking organisations this might be one of the most pressing concerns of the ongoing digital transformation. It is often considered an important strategic imperative to succeed, yet we have found many organisations to be struggling with how to even approach the subject.

Increased integration of Big Data can also lead to better foresight-models in organisations, research and society. This could be an important step towards better decision-making in general. Identifying good practices of Big Data for Foresight is therefore a topical research topic to tackle in order to make Finland thrive in an era of rapid change. How to integrate Big Data into Foresight-methodologies is also an important and highly topical research question for the academic foresight and futures research community.

Read more

MFG4.0 Research Team Members visited the Committee of the Future Coordinators at the Parliament of Finland

MFG 4.0 researchers from the University of Turku, Research professor, Research director Jari Kaivo-oja and Senior Researcher Theresa Lauraéus met the coordinators of Finland Futures Committee at the Parliament of Finland, On Thursday 22.9.2019. There was a joint meeting of the Finland Futures Research Centre, FFRC (University of Turku) and the Future Committee of Finland, which was organized in Helsinki. Co-hosts of the event were the Committee Counsel Olli Hietanen and Senior Advisor from the Committee for the Future, Parliament of Finland, Dr Maria Höyssä.

According to Senior Adviser Maria Höyssä FFRC will be invited later in the autumn to give its formal statement for the Committee for the Future on emerging future issues that the Committee should explore. But before that there will be an informal brainstorm on themes that the researchers of FFRC think would be interesting for the Committee to look into. This is a possibility to bring forward and collectively comment on the tentative ideas and weak or silly signals, from the juniors and seniors alike.

It is important for MFG4.0 project to have high-level policy dialogues on many levels. This special day in the Parliament of Finland was a very good example of this kind of constructive dialogues. The new Government of Finland was shortly informed about the MFG4.0 project. Research director and research professor Jari Kaivo-oja proposed to the Committee of the Future to pay strategic attention to the digitalization process and new industrial policy options of Finland. As a concrete initiative, he proposed to start futures-oriented co-creation and co-planning process of the Finnish industries and the Government, in which “full business potential of Manufacturing 4.0 and Industry 4.0 will be discussed with implementation programs in the Parliament of Finland”.