Kolme perustulomallia Etelä-Koreassa

Etelä-Korea on esimerkki korkean teknologian maasta, jossa taloudellinen ja sosiaalinen menestys ovat ristiriidassa keskenään. Maa on edelläkävijä monissa teknologisissa innovaatioissa, esimerkiksi ICT-teknologiassa (mm. Samsung) ja teollisessa valmistuksessa (mm. KIA). Etelä-Korean bruttokansantuote henkeä kohden on Maailmanpankin tilastojen mukaan 30. korkein maailmassa (Suomi sijalla 23.) Sen sijaan maailman onnellisuusvertailussa Etelä-Korea on sijalla 59. (Suomi jo pitkään ykkösenä). Syntyvyys on erittäin alhaista. Kokonaishedelmällisyysluku laski alle yhden vuonna 2018 ja on sen jälkeen pysynyt siellä.


Etelä-Korea on kilpailullinen yhteiskunta, missä teknologinen murros uhkaa syrjäyttää erityisesti nuoria ja maaseudun asukkaita. Etelä-Koreassa pohditaankin nyt keinoja taloudellisen menestyksen kääntämiseksi myös sosiaaliseksi hyvinvoinniksi. Ratkaisua haetaan Pohjois-Amerikassa 1970-luvulla kehitystä negatiivisesta tuloverosta ja perustulosta, jotka nousivat muutamia vuosia sitten kansainväliseen keskusteluun keinoina ehkäistä teknologisen työttömyyden aiheuttamia ongelmia.

Korea on saanut innoitusta myös Suomesta, missä toteutettiin lakisääteinen perustulokokeilu vuosina 2017 ja 2018 (Hiilamo 2022).

Nuoriso-osinko

Etelä-Korean vaikutusvaltaisin perustuloaktivisti on ollut poliitikko ja lakimies Lee Jae-myung, joka esitti vuonna 2018 laajan perustulo-ohjelman pääkaupunki Soulia ympäröivässä Gyeonggin provinssissa. Tuolloin provinssin kuvernöörinä toiminut Jae-myung otti perustulon myös presidentinvaalikampanjansa teemaksi.

Huhtikuun 2019 alusta Gyeonggin provinssissa alettiin maksaa nuoriso-osinkoa (Youth Dividend) kaikille 24-vuotiaille. Kyseessä oli erittäin laaja pilottihanke, jonka tarkoituksena oli helpottaa kovista työelämään, koulutukseen ja parinmuodostukseen liittyvistä paineista kärsivien nuorten tilannetta.

Provinssin 13 miljoonan asukkaan joukosta perustulon saajiin kuului noin 175 000 nuorta. Heille maksettiin neljännesvuosittain 250 000 Etelä-Korean wonia eli noin 180 euroa. Kyseessä oli eräänlainen paikallisvaluutta, sillä nuoriso-osingon sisältävää korttia oli mahdollista käyttää vain paikallisissa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.

Vaikka summa oli suhteellisen pieni, arviointitutkimus osoitti nuorten elämäntyytyväisyyden lisääntyneen (Yoo ym. 2019). Myönteisten tulosten rohkaisemana nuoriso-osingon maksaminen jatkuu edelleen. Erityistä pilotissa on se, että tuki maksetaan kaikille samanikäisille nuorille riippumatta tuloista, koulutuksesta tai työmarkkina-asemasta. Kyseessä on siis yhden ikäluokan universaali perustulo.

Maaseudun perustulo

Gyeonggin provinssissa on meneillään myös toinen perustulohanke. Toisin kuin nuoriso-osingossa on maaseudun perustulossa (Rural Basic Income) kyse kokeilusta. Kolmen vuoden ajan lähellä Pohjois-Korean rajaa sijaitsevassa Cheongsan-myeon kylässä kaikille 3 500 asukkaalle maksetaan 150,000 wonia (noin 106 euroa) kuukaudessa. Tämäkin maksu suoritetaan paikallisvaluuttana, joka on käytettävä kolmen kuukauden kuluessa alueen pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.

Kokeen tavoitteena on parantaa elämänlaatua ja elinkeinomahdollisuuksia maaseutumaisissa olosuhteissa. Monien kehittyvien maiden tavoin maaseudun tyhjentyminen on ongelma myös Etelä-Koreassa.

Kokeen onnistumista arvioidaan vertaamalla Cheongsan-myeon kylää toiseen vastaavan kokoiseen maaseutuvaltaiseen Samjuk-myeon kylään provinssin eteläosassa. Kokeen etuna on se, että sen avulla on mahdollista arvioida myös yhteisötason vaikutuksia, koska kaikki saavat perustulon. Koe alkoi viime kesänä.

Takuutulo Soulissa

Myös Soulin kaupungissa on meneillään perustulokokeilu. Kuluvan vuoden alussa 500 satunnaisesti valittua pienituloista kotitaloutta alkoi saada takuutuloa (Soul Safety Income), jonka nostaa kotitalouden tulot vähintään puoleen mediaanitulosta. Kokeiluun osallistujat valittiin niistä ilmoittautuneista kotitalouksista, jotka kärsivät suhteellisesta köyhyydestä mutta eivät saaneet muita sosiaalietuuksia.

Pilotin tarkoituksena on parantaa työnteon kannustimia. Takuutulon määrä pienenee tulojen kasvaessa, muttei poistu kokonaan ennen kuin tulot kasvavat lähelle mediaanituloa. Ensi vuoden alusta kokeiluun otetaan mukaan 300 uutta kotitaloutta, joiden tulot ovat vähemmän kuin 85 prosenttia, mutta enemmän kuin puolet mediaanituloista. Molemmissa tapauksissa vertailuryhmänä toimivat ne pilottiin ilmoittautuneet, joita ei valittu koeryhmään.

Kolmivuotisessa kokeilussa arvioidaan työllisyysvaikutusten lisäksi myös osallistujien subjektiivisia kokemuksia hyvinvoinnista. Varapormestari Sanghan Kimin mukaan takuutulo pyrkii poistamaan tuloeroja ja parantamaan mahdollisuuksien tasa-arvoa.

Heikki Hiilamo

professori, Helsingin yliopisto

Arvio

Gyeonggin provinssin provinssin kuvernöörinä toiminut Jae-myung hävisi Etelä-Korean presidentinvaalin täpärästi viime maaliskuussa. Perustulosta ei ole tämän jälkeen keskusteltu kansallisella tasolla. Paikalliset perustulohankkeet pyrkivät pitämään teemaa esillä.

Kaikki kolme edellä kuvattua hanketta ovat suuruudeltaan käynnissä oleviin sosiaaliturvaohjelmiin verrattuna sangen vaatimattomia. Nuoriso-osinkoa ei ole laajennettu, vaan se rajoittuu edelleen vain 24-vuotiaisiin. Maaseudun perustulon saajia on 13 miljoonan asukkaan provinssissa vain 3 5000. Soulin takuutuloa saa enimmillään vain 800 kotitaloutta.

Lisäksi hankkeiden vaikutusten arviointi on hankalaa. Itsestään selvää on, että erityisesti pienituloisilla lisäraha parantaa hyvinvointia. Kysymys onkin siitä, miten ehdotettu uusi malli suoriutuu suhteessa vaihtoehtoisin ratkaisuihin: tuoko perustulo rahalle vastinetta. Kysymys on erittäin olennainen niin kutsutuissa kypsissä hyvinvointivaltioissa, missä suuria väliinputoajaryhmiä ei enää ole. Ratkaisevaa on se, miten hyvin vaihtoehtoiset mallit suoriutuvat suhteessa nykyisiin malleihin.

Tutkijaryhmien kanssa käytyjen keskusteluiden perusteella hankkeiden toteuttajat pyrkivät myös puuttumaan arvioinnin suorittamiseen. Koeryhmät ovat pieniä, eikä esimerkiksi kaikkia suunniteltuja kyselyitä kyetä rahan tai poliittisen tahdon puuttumisen vuoksi toteuttamaan.

Korean perustulohankkeet johtavat samaan johtopäätökseen kuin Suomenkin perustulohanke: kokeiluissa on kysymys enemmän politiikasta kuin tieteestä (Hiilamo 2022). Toisaalta kokeilut ruokkivat keskustelua vaihtoehtoisista tavoista järjestää sosiaaliturvaa. Niitä voi myös itsessään pitää muistutuksena siitä, että teollisuusyhteiskunnan aikana syntyneitä sosiaaliturvamalleja on tarpeen uudistaa vastaamaan teknologisen murroksen synnyttämiä tarpeita.

Lue lisää:

Hiilamo, Heikki. A Truly Missed Opportunity: The Political Context and Impact of the Basic Income Experiment in Finland. European Journal of Social Security. 2022 Sep;24(3):177-191. 

Yoo, Young Seong, Jeong Wonho, Rhie Kwanhyung, Yun Sungjin, and Ma Jooyoung. Analysis of the Effects of the Youth Basic Income Policy in Gyeonggi Province: Comparison of the Ex-Ante and Ex-Post Survey—Gyeonggi: Gyeonggi Research Institute—Policy Study, 2019.

Tweet